Oljedirektoratet

Gangen i det

seismikk02

Foto: PGS

Selskapet skal ved innmelding angi hvem, hva, når, hvor og under hvilken tillatelse undersøkelsen settes i gang.

Omriss for undersøkelsesområdet skal oppgis med koordinater og i kart. Teknisk informasjon om utstyr som planlegges å bruke skal oppgis. Det skal også gis en vurdering av om undersøkelsen kan skade spesielt sårbare naturressurser.

Sokkeldirektoratet forutsetter at selskapet som skal gjennomføre undersøkelsen har satt seg inn i alle forhold som kan påvirke den og informerer berørte parter. Når innmelder registrerer innmeldingen, vil Fdir og HIs saksbehandlere få melding om dette slik at de de kan utarbeide sine faglige vurderinger. Den innmeldte undersøkelsen har på dette stadiet status «under behandling».

Selskapet kan på et hvert tidspunkt etter innmeldt undersøkelse melde om endringer i planene ved at online-skjemaet oppdateres med ny informasjon.

Hvis endringen gjelder utvidelse av tidsperiode eller innsamlingsområde, skal dette saksbehandles på samme måte som ved innmelding. Undersøkelser kan også avlyses i meldesystemet.

Selskapet kan søke om unntak fra bestemmelsene i regelverket ved å lage en henvendelse som begrunner dette.

En innmeldt undersøkelse kan bli frarådet av Fiskeridirektoratet (Fdir) eller Havforskningsinstituttet (HI). Sokkeldirektoratet anmoder generelt selskapene om å etterkomme faglige uttalelser. Når selskapene har tungtveiende grunner som taler for å gå imot de faglige rådene/frarådingene, utløser det en ekstraordinær saksbehandling i Sokkeldirektoratet.

Når frarådingen gjelder konflikt med gyteområder, blir sakens dokumenter og selskapets begrunnelse sendt Energidepartementet, som kontakter Nærings- og fiskeridepartementet.

Gjelder frarådingen aktivt fiske, skal Sokkeldirektoratet og Fdir forsøke å løse saken på lavest mulig nivå og i henhold til Energidepartementets retningslinjer for behandling av meldinger, datert 24.6.2009.

Hvis saken ikke løses på direktoratsnivå, blir også disse sakene sendt til departementene. Selskapet må i disse tilfellene vente på departementenes tilbakemelding/henstilling/uttalelse.

Saksbehandling

Etatene vil få melding om at en undersøkelse er meldt inn for å kunne starte saksbehandlingen. Systemet gir alle etatene mulighet til å skrive sine uttalelser direkte inn, slik at de umiddelbart blir synlige for brukerne av systemet.

Sokkeldirektoratet gir sine uttalelser og sender endelig svar til selskapet etter at HI og Fdir har uttalt seg.

Dersom Fdir eller HI fraråder undersøkelsen helt eller delvis, er det viktig at den enkelte etat går i dialog med selskapet for å finne ut hvordan, og eventuelt med hvilke justeringer, planene kan gjennomføres.

Fdir og HI gir uttalelser som «Frarådet», «Uttalelsen inneholder tilrådinger» eller «ingen særlige innvendinger». Med «Frarådet» menes at etaten råder selskapet til å finne et annet tidspunkt eller et annet sted for undersøkelsen.

Med «Tilrådinger» menes at etaten råder selskapene til å justere for å tilpasse undersøkelsen etter etatens faglige vurdering. Og med «Ingen særlige innvendinger» fra Fdir, menes at direktoratet ikke har frarådinger/tilrådinger, annet enn at de forutsetter at undersøkelsen utføres uten å være til hinder for eventuell fiskeriaktivitet i området.

Tilsvarende uttalelse fra HI menes at de anser at undersøkelsen kan gjennomføres uten å belaste gyting, gytevandring etc.

Sokkeldirektoratets tilbakemelding endrer status på undersøkelsen til «planlagt».

Det vises til ressursforskriften for tidsfrister for saksbehandling.

Gjennomføring

Selskapet er ansvarlig for å oppdatere status på undersøkelsen til rett tid. Melding om oppstart skal sendes i det undersøkelsen starter, og dette endrer status på undersøkelsen til «pågående». Melding om oppstart utløser sporing av fartøyet.

Dersom undersøkelsen må stanses midlertidig, må selskapet sende melding om «pause», oppgi årsaken og melde om ny oppstart når det skjer.
Når undersøkelsen er gjennomført må selskapet sende melding om dette («sluttmelding»).

Mens undersøkelsen pågår, skal selskapet jevnlig sende melding om progresjon («ukemelding»). Her skal oppgis hvor mye som er uført forrige periode (vanligvis en uke), og hva som planlegges utført den kommende perioden. Det oppfordres til nøyaktig beskrivelse av arbeidsområde den kommende uken.

 

Oppdatert: 21.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.