Oljedirektoratet

Eldre rapporter

 • Kraft fra land til norsk sokkel

  30.06.2020 Rapporten "Kraft fra land til norsk sokkel" (2020) viser at snart er nesten halvparten av norsk petroleumsproduksjon drevet av kraft fra land.

 • Teknologibruk og myndighetsinvolvering

  31.10.2019 Oljedirektoratet ønsker å bidra til å belyse hvordan myndighetene eventuelt kan bidra til økt verdiskapning gjennom økt bruk av teknologi i petroleumsnæringen. Rapporten beskriver ni forslag til tiltak, som en arbeidsgruppe kom frem til i en workshop. Gruppen bestod av representanter for oljeselskap, leverandører og myndigheter.

 • Decommissioning on the Norwegian Continental Shelf

  01.09.2019 Rapporten "Decommissioning on the Norwegian Continental Shelf – Cost Effective and Innovative Solutions" er utarbeidet av Genesis Oil and Gas Consultants Norway AS for Oljedirektoratet. Studien ble utført for å identifisere og vurdere mulige tiltak som kan øke kostnadseffektiviteten ved avslutning og fjerning av offshorestrukturer, samt plugging av brønner på norsk kontinentalsokkel.

 • Petroleumsvirksomhet i nordområdene

  02.04.2019 Rapporten "Petroleumsvirksomhet i nordområdene" setter petroleumsvirksomheten i nord inn i en historisk, internasjonal og teknologisk ramme.

 • Petroleumsvirksomhet i nordområdene

  01.04.2019 Det har vært petroleumsvirksomhet i nordområdene helt siden de første letebrønnene ble boret nær kysten i Laptevhavet i Russland på 1930-tallet. I Norge startet petroleumsvirksomheten i nordområdene i 1979, og i 2007 startet produksjonen fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

 • Exploration technology and exploration performance offshore Norway

  06.12.2018 Westwood Global Energy har levert en rapport om leteteknologi og geovitenskap.

 • Markedsrapport knyttet til avslutning og disponering

  04.04.2018 Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) for å gi en overordnet beskrivelse av aktivitetene relatert til avslutning og disponering av utrangerte innretninger, samt å gi en markedsmessig vurdering knyttet til kapasitet og kompetanse i industrien i de nærmeste 8 til 10 årene fremover.

 • Barentshavet nord 2017

  06.01.2017 Rapporten gjør en geologisk vurdering av petroleumsressursene i østlige deler av Barentshavet nord.

 • Unmanned wellhead platforms – UWHP summary report

  06.04.2016 Rambøll Oil & Gas har levert en studie som belyser fordeler og ulemper med ubemannede brønnhodeplattformer.

 • Driftskostnader – status og utvikling

  11.11.2015 Driftskostnader – status og utvikling

 • Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014

  26.05.2015 Det har vært arbeidet godt med å øke ressursgrunnlaget på norsk sokkel de siste ti årene, viser en gjennomgang Oljedirektoratet har gjort.

 • Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel

  14.10.2013 Oljedirektoratet (OD) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomgått fem feltutbygginger på norsk sokkel for å avdekke hvorfor enkelte utbygginger kommer i mål på estimert kostnad, mens andre blir svært mye dyrere enn antatt.

 • Elektrifiseringsvurderinger for midtre nordsjø

  24.08.2012 Vi har gjennomført en områdeevaluering av kraft fra land til flere felt i området midtre Nordsjø. De inkluderte funnene er Dagny, Edvard Grieg, Draupne og Johan Sverdrup.

 • Petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

  16.04.2010 Sommeren 2007, 2008 og 2009 samlet Oljedirektoratet inn 2D- og 3D-seismikk i området som ikke tidligere har vært åpnet for petroleumsvirksomhet. Disse dataene har bidratt til å øke forståelsen av geologien i komplekse områder.

 • Studie om kraft fra land til norsk sokkel

  04.01.2008 Beregninger viser at tiltakskostnaden for å elektrifisere eksisterende innretninger på norsk sokkel ligger fra 1 600 kroner per tonn karbondioksid (CO2) og oppover. Dette er høyere enn tidligere publiserte estimater.

Neste