Oljedirektoratet

Retningslinjer for tilintetgjøring av data

Tilintetgjøring av materiale og opplysninger (data) som kan ha betydning for ressursforvaltningen er regulert i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) §55 siste ledd:

§55. Oppbevaringsplikt

Rettighetshaver skal oppbevare materiale og opplysninger som er nødvendige for å sikre at departementet kan etterprøve om petroleumsvirksomheten utøves i samsvar med regelverket så lenge de gir nødvendig informasjon om petroleumsvirksomheten.

Dersom operatøren ønsker å tilintetgjøre materiale eller opplysninger som kan ha betydning for ressursforvaltningen, skal Sokkeldirektoratet ha tilsendt en oversikt over materiale og opplysninger før tilintetgjøring og kan innen rimelig tid etter at oversikten er mottatt, pålegge vederlagsfri overlevering eller videre oppbevaring. Ved overlevering skal tilstrekkelig dokumentasjon over materiale og opplysninger inkluderes.


Operatører som ønsker å tilintetgjøre materiale eller opplysninger som kan ha betydning for ressursforvaltningen må før tilintetgjøring sende inn en oversikt til Sokkeldirektoratet på skjema S-6. Oversikten sendes til postboks@sodir.no.

Sokkeldirektoratet vil foreta en konkret vurdering av hvorvidt slikt materiale eller opplysninger kan tilintetgjøres. Tabellen under gir en veiledning for hvordan Sokkeldirektoratet normalt vurderer enkelte typer saker. Listen er ikke uttømmende:

 

  ODs vurdering Merknad
Reformatering Originalmediene, eventuelt ekstra kopimedier kan, dersom informasjonen er videreført på nyere medier, tilintetgjøres uten at det er behov for å søke i henhold til Petroleumsforskriftens §55.  
Type undersøkelse Sokkeldirektoratet har tradisjonelt ikke betraktet trace-data fra borestedsundersøkelser (site surveys) som nyttig når dataene blir for gamle. I henhold til nye rapporteringsregler skal borestedsundersøkelser rapporteres til Diskos, og Sokkeldirektoratet vurderer det derfor slik at originalinformasjonen fra de gamle site-surveyene kan ha verdi for ettertiden. Sokkeldirektoratet vil derfor vurdere disse sakene konkret. Operatør skal indikere på skjema hvilken type undersøkelser det er snakk om.
Data prosessert etter 1980 For seismiske data prosessert etter 1980 (utenom borestedsundersøkelser) skal post stack data og/eller relevante rapporter innrapporteres til Diskos før originaldataene (og eventuelt reformaterte data) tilintetgjøres. Operatør skal supplere skjema med informasjon om dette.
Gamle papir og sepia-seismiske seksjoner Det er ikke er nødvendig å ta vare på gamle papir og sepia-seismiske seksjoner dersom området som seismikken stammer fra senere er «overskutt» av nyere undersøkelser. Operatør skal inkludere i skjema om rettighetshaver eller andre, har overskutt samme område. Dersom dette er tilfellet skal det oppgis hvilke undersøkelser som er skutt over (navn på undersøkelse + NPD-id).
Kopier - Rettighetshaver I Sokkeldirektoratets vurdering er det relevant om dataene som ønskes tilintetgjort er kopier som selskapet har fått som rettighetshaver (ikke operatør). Dersom rettighetshaver har forsikret seg om at operatøren oppbevarer dataene, kan kopi tilintetgjøres.
Gamle seismiske feltdata Generelt er Sokkeldirektoratets holdning at data fra seismiske undersøkelser skal lastes i Diskos dersom navigasjon eksisterer og annen nødvendig metadata ikke er gått tapt. Dersom det eksisterer nyere undersøkelser i området, vil Sokkeldirektoratet vurdere om data fra eldre undersøkelser kan tilintetgjøres Operatør skal indikere på skjema hvilke feltdata som har metadata (inkl. navigasjon) og evt. indikere hvilke nyere undersøkelser som eksisterer i området.
Diskos data Kopier av data som er lastet i Diskos og hvor Sokkeldirektoratet har fått tilgang kan tilintetgjøres uten at det er behov for å søke i henhold til Petroleumsforskriftens §55. Før data blir kastet skal det imidlertid sjekkes at metadata og navnsetting i Diskos er korrekt og at alle relevante rapporter er innrapportert. Dersom slike data finnes i oversikten som sendes til Sokkeldirektoratet, skal operatør indikere på skjema om data er lagret i Diskos og om Sokkeldirektoratet har fått tilgang.

Oppdatert: 19.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.