Oljedirektoratet

Frigivning av data

Sokkeldirektoratet offentliggjør jevnlig ulike typer data. Her finner du informasjon om regelverk, hvordan få tilgang til frigitte data og lenker til artikler om data vi har frigitt de siste årene.

Arbeidet med å frigi data innebærer at offentligheten får tilgang til mye data som igjen bidrar til økt verdiskaping på norsk sokkel. 

Sokkeldirektoratet har taushetsplikt om data, materiale og opplysninger som sendes inn til oss. Taushetspliktens lengde for  geodata er regulert i Petroleumsforskriften § 85. Når taushetsplikten opphører, kan Sokkeldirektoratet frigi dataene.

Det som avgjør taushetspliktens lengde er i all hovedsak om dataene er tolkede eller omsettelige. Data som ikke omfattes av disse to kategoriene, omtales i regelverket som "øvrige data".

Taushetspliktens lengde blir beregnet fra det tidspunkt dataene ble tilgjengelig for dataeier.

Tolkede data

Tolkede data er underlagt taushetsplikt i 5 år, med to unntak:

  • For tolkede data i statusrapporter (tilbakeleveringsrapporter) faller taushetsplikten bort fra dato for tilbakelevering.
  • Tolkede data fra tilbakeleverte områder er underlagt taushetsplikt i 1 år regnet fra dato for tilbakelevering.

Med tolkede data menes produkter som er resultat av en skjønnsmessig faglig vurdering, og som har tilstrekkelig kvalitet til å kunne danne grunnlag for beslutninger i utvinningstillatelsen. Som tolkede data anses ikke prosesserte geofysiske data og målte brønndata eller en fremstilling av disse. Denne definisjonen er mer utdypet med eksempler i Veileder om tolkede data.

Tidligere var tolkede data underlagt taushetsplikt i 20 år. Dette ble i 2023 endret til 5 år. Som en overgangsbestemmelse, ble det bestemt at tolkede data innrapportert før 1.1.2023, skulle være underlagt taushetsplikt i inntil 5 år etter forskriftsendringen. Dette betyr i praksis at alle tolkede data som per 1.1.2028 er eldre enn 5 år, vil bli frigitt.

Omsettelige data

Omsettelige data er underlagt taushetsplikt i 10 år.

Med omsettelige data menes data som er innsamlet kun med det formål å legge dataene ut for salg til en tredjepart. Det er en forutsetning at dataene skal være omsettelige fra det tidspunkt de er tilgjengelige for eieren.

Dette betyr igjen at dataene må være tilgjengelige for alle til markedspris fra de er tilgjengelig for eier og klargjort for bruk. Data som samles inn til intern bruk i en eller flere utvinningstillatelser ansees ikke som «omsettelige».

I 2012 sendte Sokkeldirektoratet ut et likelydende brev med klargjøring av omsettelighetsbegrepet.

Videre bearbeidelser av omsettelige data som reprosesseringer og merger, vil ha følgende taushetsplikt:

  • Dersom reprosesseringen/mergen er gjort av et selskap til eget bruk eller bruk i en utvinningstillatelse, vil taushetsplikten være 2 år fra det nye produktet ble tilgjengelig for dataeier, men minst like lang som de underliggende dataene.
  • Dersom reprosesseringen/mergen er gjort kun med det formål å legge dataene ut for salg til en tredjepart, vil taushetsplikten være 10 år fra det nye produktet ble tilgjengelig for dataeier.

I Gulboken kapittel 9.2 kan du lese mer om hvordan reglene knyttet til omsettelige data blir praktisert.

Omsettelige data vil ikke bli frigitt i forbindelse med tilbakelevering av areal eller utløp, bortfall, oppgivelse av en utvinningstillatelse.

Øvrige data

Øvrige data er underlagt taushetsplikt i 2 år. 

Med øvrige data menes data som ikke faller inn under kategoriene tolkede data eller omsettelige data. Dette vil typisk være ikke-tolkede data (rådata) som er i felles eie i en utvinningstillatelse.

Øvrige data vil bli frigitt i forbindelse med tilbakelevering av areal eller utløp, bortfall, oppgivelse av en utvinningstillatelse.

Artikler om frigitte data de siste årene

2023

Havvinddata tilgjengelige i Diskos

OD gjør enda flere data tilgjengelig

30 000 datasett er blitt offentlig tilgjengelig

Verdifulle OD-data

Nesten 6000 datasett frigitt

Oppdatering av geokjemisk database

 

2022

Deler data frå eldre brønnar

Årets første oppdatering av geokjemisk database for Nordsjøen

 

2021

Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen

Oljedirektoratet gir tilgang til kvalitetssikret geokjemisk database for Nordsjøen

 

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 24.05.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00