Oljedirektoratet

Prosjektgjennomføring på norsk sokkel

1 – Innledning
prosjektrapport-forside

Denne rapporten beskriver utviklingen i utbyggingsprosjekter godkjent i perioden 2007 til 2018 og erfaringer industrien har gjort knyttet til gjennomføringen av disse prosjektene.

2 – Sammendrag
prosjektrapport-forside

OD har gått gjennom 66 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel i perioden mellom 2007 og 2018. Gjennomgangen viser at de fleste av prosjektene ender opp med utbyggingskostnader i samsvar med estimatene angitt i PUD. Det er forholdsvis få prosjekter med kostnadsoverskridelser.

3 – Utviklingen på norsk sokkel
prosjektrapport-forside

Dette kapitlet omhandler endringer knyttet til næringen, markedet og myndighetenes oppfølging siden 2013.

4 – Prosjektgjennomføring på norsk sokkel
prosjektrapport-forside

Dette kapitlet oppsummerer erfaringer fra gjennomførte og pågående prosjekter på norsk sokkel med særlig fokus på utviklingen etter 2013.

5 – Prosjekterfaringer
prosjektrapport-forside

OD har siden 2014 hatt en rekke møter med operatører for utbyggingsprosjekter. I møtene gis det en status på framdrift og kostnadsutvikling samt utfordringer, og hvordan disse imøtegås.

6 – Prosjektgjennomføring internasjonalt
prosjektrapport-forside

Rådgivingsselskapet EY ga i 2014 ut rapporten Spotlight on oil and gas megaprojects /11/. Her ble 365 prosjekter innen oppstrøms olje og gass, LNG, rørledninger og raffinerier med investeringer større en 1 milliard USD studert med hensyn på kostnader og tidsplan.

7 – Utbyggingsprosjekter på norsk sokkel framover
prosjektrapport-forside

Med utgangspunkt i funnporteføljen og prosjekter under planlegging på felt i drift er det i dette kapitlet sett på hva slags type prosjekter som kan komme i årene framover.

8 – Referanser
prosjektrapport-forside

Tillegg – Oversikt over prosjekter
prosjektrapport-forside