Oljedirektoratet

Sokkelåret 2008 - Sameksistens

08.01.2009 I løpet av de siste par årene har det vært et økende konfliktnivå mellom seismikk- og fiskerinæringene. Dette skyldes i hovedsak en økning i den seismiske datainnsamlingen som følge av økt petroleumsaktivitet generelt.

På bakgrunn av dette, ble det høsten 2007 nedsatt en samarbeidsgruppe mellom Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet for å finne fram til tiltak som kan forbedre forholdet mellom de to næringene. Representanter fra næringene også ble konsultert. En rapport med ulike forslag ble lagt fram 1. april 2008, og konkretiseringen av disse forslagene pågår.

Det er satt i gang et arbeid for å klargjøre kunnskapsstatus om skremmeeffekt og andre skadelige effekter av seismikk på fisk og sjøpattedyr. Dette skal resultere i forslag om anbefalt minsteavstand mellom seismikk og fiskeriaktivitet, fiskeoppdrett og fangst. En forskergruppe leverer i disse dager en rapport om kunnskapsstatus så langt. Neste skritt er at en gruppe med representanter fra næringene skal komme med en tilråding om minsteavstand til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens forurensningstilsyn. Basert på disse aktivitetene vil myndighetene vurdere videre tiltak.

Et annet tiltak er kurs for fiskerikyndige om bord på seismiske fartøyer.  Alle fartøy som driver seismisk datainnsamling i norske farvann skal ha minst en fiskerikyndig person om bord. Formålet med denne ordningen er å unngå konflikter mellom seismikk og fiskerier. Alle fiskerikyndige i neste sesong må ha gjennomgått et slikt kurs i regi av Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

I løpet av våren lanserer Oljedirektoratet et nytt interaktivt system for kunngjøring av seismiske undersøkelser. Det nye systemet vil gjøre det enklere for fiskere å se hvor det er planlagt seismisk datainnsamling – og hvor lenge den pågår.

Oljedirektoratet henvendte seg før jul til petroleumsnæringen for å skaffe oversikt over planene for seismikk i 2009. På denne måten er det mulig å planlegge for å komme minst mulig i konflikt med de ulike typene fiskerier gjennom året.

Det er i forslag til endringer i petroleumsloven, som er ute på høring, foreslått krav om sporing av seismikkfartøyer. Det kan gjøre det enklere å dokumentere hva som har skjedd dersom det skulle inntreffe en hendelse ute på feltet.

Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet arbeider med å få i stand en samarbeidsavtale. Denne avtalen innebærer blant annet at fiskerikyndig person om bord på seismiske fartøy kan henvende seg til Kystvakten hele døgnet dersom de skulle ha behov for kontakt med myndighetene.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.