Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 - Miljø

15.01.2010 Utslipp fra petroleumsvirksomheten følger i stor grad produksjonen. Økte utslipp kommer som følge av lengre avstand til markedet og forlenget levetid på feltene.

Utslipp til luft består stort sett av avgasser fra forbrenning av gass i turbiner, fakling av gass og forbrenning av diesel. De viktigste av disse avgassene er karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx).

Petroleumssektoren står for om lag en firedel av Norges totale utslipp av klimagasser. Størstedelen av utslippene fra denne sektoren er knyttet til energiproduksjon på innretningene på kontinentalsokkelen.

Generelt varierer utslippene både mellom felt og over feltets levetid. Ifølge Oljedirektoratets prognose kommer utslippene av karbondioksid til å øke til 2019, for deretter å avta. De viktigste årsakene til økningen er forlenget levetid på feltene samt lengre transportavstand av gass til markedet.

Oljedirektoratet er i innspurten av arbeidet med Klimakur 2020. Formålet med Klimakur 2020 er å finne tiltak og virkemidler for å redusere utslippene av klimagasser i Norge slik at Stortingets klimaforlik kan innfris.

Oljedirektoratet har ansvaret for en sektoranalyse som skal belyse tiltak og virkemidler innen petroleumsnæringen. I tillegg lager Oljedirektoratet en rapport om fangst, transport og lagring av karbondioksid som omfatter både petroleumsnæringen og landbasert industri med store utslipp. Klimakur2020 skal presenteres på et seminar i Oslo 15. februar.

Geologisk lagring av karbondioksid er et satsningsområde i Oljedirektoratet. Sikre lagringssteder må være på plass dersom fangst, transport og lagring av karbondioksid skal bli en realiserbar vei for å redusere utslippene av klimagasser. Et felles europeisk regelverk for lagring av karbondioksid blir innført i juni 2011.

Norge har helt fra petroleumsvirksomheten startet på norsk sokkel vært opptatt av å redusere gassfakling. På norsk sokkel fakles det lite i forhold til i andre petroleumsproduserende land. Oljedirektoratet har engasjert seg i et internasjonalt samarbeidsprosjekt for å redusere fakling globalt. Dette kan medføre både reduserte klimagassutslipp og økt verdiskaping i de land der arbeidet lykkes.

Oljedirektoratet har deltatt i arbeidet med den helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet, som ble lagt fram for Stortinget våren 2009. I tillegg deltar Oljedirektoratet i forarbeidet til forvaltningsplanen for Nordsjøen og den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Oppdatert: 14.01.2010

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.