Oljedirektoratet

Leting

14.01.2016 Fortsatt letes det mye på norsk sokkel, selv om aktiviteten ble noe redusert på slutten av året. Det er gjort 17 funn, 11 i Nordsjøen og 6 i Norskehavet. Funnene er gjennomgående små og feltnære.

56 letebrønner ble påbegynt i 2015, og 57 avsluttet. Det ble påbegynt 33 letebrønner i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og 7 i Barentshavet.  Dette er omtrent like mye som i 2014 med 57 påbegynte letebrønner.

Ressurstilveksten fra de 17 nye funnene er i størrelsesorden 8-20 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 14-40 milliarder Sm3 utvinnbar gass/kondensat.

De to største aktørene i 2015 var Statoil og Lundin med henholdsvis 14 og 13 påbegynte letebrønner. Deretter kommer Wintershall og Det norske oljeselskap, begge med fem påbegynte brønner. VNG og Suncor har begge boret tre letebrønner, mens Maersk og BG boret to hver. De resterende ni letebrønnene er fordelt på samme antall selskap.   

 

Nordsjøen

I Nordsjøen har aktiviteten vært høyest med 33 påbegynte letebrønner. Det er gjort elleve funn. To av disse er gjort i den sørlige delen, og begge er operert av Statoil. Funnene er lokalisert nord i Ekofisk-området.

I undersøkelsesbrønnbrønn 2/4-22 (Romeo) er det påvist olje i Ulaformasjonen i øvre jura og i Rotliegendesgruppen av perm alder. Størrelsen på funnet er mellom 0,7-1 million Sm3 utvinnbar olje. I den påfølgende brønnen 2/4-23 (Julius) ble det påvist gass/kondensat i Ulaformasjonen av sein jura alder. Påviste volumer er i størrelsesorden 2-12 milliarder Sm3 utvinnbar gass/kondensat.

I tillegg avgrenset brønnen funnet 24/4-21 (King Lear) i et grunnere nivå i Farsundformasjonen i øvre jura, uten å endre de opprinnelige ressursanslagene. Dette funnet ble gjort i 2012.

Like nord for Gina Krog-feltet i Sleipner-området har Statoil påvist olje i brønn 15/6-13 (Gina Krog Øst 3) i Huginformasjonen av midtjura alder. Funnet ble avgrenset med brønnene 15/6-13 A og B, og funnet er beregnet å inneholde mellom en og to millioner Sm3 utvinnbar olje. I naboblokken sør for Edvard Grieg-feltet har Lundin påvist olje i brønn 16/4-9 S (Luno 2 Nord). Funnet er gjort i konglomeratisk sandstein av trias/jura alder. Størrelsen er foreløpig beregnet til 2-4 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Sør for Edvard Grieg-feltet i midtre del av Nordsjøen har Lundin avgrenset funnet 16/1-12 (Edvard Grieg Sør), som ble påvist i 2009 med brønn 16/1-25 S. I brønn 16/1-12 ble det påvist rundt 30 meter oljekolonne i oppsprukket, porøst grunnfjell med vekslende reservoarkvalitet. Forekomsten ble formasjonstestet med til dels brukbare rater. Funnets størrelse er etter den siste brønnen beregnet å være 2-7 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Lenger øst, i brønn 26/10-1 (Zulu), har samme selskap påvist gass i et grunt nivå i Utsiraformasjonen i miocen. Funnet er beregnet til 1,5-4 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Lenger nord, like ved feltet Skirne, har Total E&P i brønn 25/6-5 S (Skirne Øst) påvist mindre mengder gass i Huginformasjonen av jura alder.

Avgrensningsaktiviteten har vært stor på feltet Ivar Aasen i samme område. Oljeselskapet Det norske har avgrenset funnet med brønnene 16/1- 21 S og A og 16/1-22 S, A og B. Disse brønnene har gitt viktig geologisk informasjon til endelig plassering av produksjons- og injeksjonsbrønnene. I den samme blokken har Lundin avgrenset Edvard Grieg med brønn 16/1-23 S. Brønnen har påvist tilleggsressurser i sørøstlig del av feltet. 

Sørvest for Oseberg-feltet er funnet 30/11-8 S (Krafla) i Brentgruppen, påvist i 2011, avgrenset med brønn 30/11-10 A av Statoil. Resultatene fra brønnen har økt ressursgrunnlaget fra opprinnelige 2-9 millioner Sm3 olje til mellom 8-13 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Like vest for Oseberg-feltet har Statoil gjort et oljefunn i brønn 30/9-27. Det er påvist 34 meter oljekolonne i Tarbertformasjonen i Brentgruppen. Funnets størrelse er foreløpig beregnet til 1-2 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Brønn 35/11-18 (Syrah), boret av Wintershall Norge, påviste olje nordvest for Fram-feltet i midtre del av Nordsjøen. Funnet er gjort i flere nivåer i reservoarbergarter av jura alder, og er avgrenset med brønn 35/11-18 A. Funnet er formasjonstestet og viser gode strømningsegenskaper, og er foreløpig beregnet å inneholde mellom 1-3 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Sørvest for Visund-feltet har Statoil funnet gass/olje i brønn 34/8-16 S (Tarvos) i Lundeformasjonen i trias. Størrelsen er foreløpig beregnet til mellom 0,4-1,1 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.  

Helt nordvest i Nordsjøen i brønn 33/2-2 S (Morkel) har også Lundin påvist olje i det som antas å være Lundeformasjon i trias. Det ble i brønnen påvist en oljekolonne på 175 meter, men med dårlig reservoarkvalitet. Foreløpige beregninger tyder på at funnet inneholder mellom 0,5-3 millioner Sm3 utvinnbar olje. 

 

Norskehavet

I Norskehavet er det gjort seks funn. Sørvest for Njord-feltet har VNG funnet olje i brønn 6406/12-4 S (Boomerang 1). Funnet er lokalisert like øst for funnet 6406/12-3 S (Pil), som ble påvist i fjor av samme selskap. I brønn 6406/12-4 S er det påvist en 20 meter oljekolonne i Rognformasjonen av øvre jura alder i gode reservoarbergarter. Størrelsen er foreløpig beregnet til 2-5 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Sør i Åsgard-området er det gjort to funn. Wintershall har funnet olje i brønn 6406/2-8 (Imsa).  Det er påvist to oljekolonner i brønnen i et intervall på om lag 130 meter i Fangst- og Båtgruppene i sandsteiner med hovedsakelig dårlig reservoarkvalitet. Funnets størrelse er foreløpig beregnet til å være mellom 0,4-1,3 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. I brønn 6406/6-4 S (Tvillingen Sør) har Maersk Oil funnet gass/kondensat sør i Åsgard-området. Funnet ble gjort i Garnformasjonen i midtre jura hvor det ble påvist 30 meter gass/kondensatkolonne i et reservoar med god kvalitet. Funnet er foreløpig beregnet til 1-3 millioner Sm3.

I dypvannsområdene vest for og i nærheten av feltet Aasta Hansteen har Statoil gjort tre gassfunn. Alle er i Niseformasjonen av kritt alder. Det første ble gjort i brønn 6706/12-2 (Snefrid Nord). Her ble det påvist 105 meter gasskolonne, hvorav 75 meter med svært god reservoarkvalitet. Størrelsen er foreløpig beregnet til 4-9 milliarder Sm3 utvinnbar gass. I brønn 6706/12-3 (Roald Rygg) ble det funnet 38 meter gasskolonne, anslått å inneholde 2-3 milliarder Sm3 utvinnbar gass. I den siste letebrønnen som påviste et funn i området, 6706/11-2 (Gymir), ble det påvist 70 meter gasskolonne, hvorav 40 meter med god reservoarkvalitet. Størrelse er beregnet til 1-3milliarder Sm3 utvinnbar gass. De tre funnene har gitt verdifulle tilleggsressurser til Aasta Hansteen. 

 

Barentshavet

Leteaktiviteten har vært mindre i Barentshavet i 2015 enn i 2014. Flest brønner er knyttet til avgrensning av olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta) i Gipsdalengruppen av perm alder. Det er boret to brønner (7220/11-2 og 2 A) på vestlig del av Alta-funnet og to brønner (7220/11-3 og 3A) øst på funnet. Brønnene har gitt verdifull informasjon om reservoarutbredelse og hydrokarbonkolonner. Resultatene fra disse brønnene gir foreløpig ikke grunnlag til å endre de opprinnelige ressursestimatene fra 2014, som er 26,1 millioner Sm3 og 9,7 milliarder Sm3 gass.

 

 

Utvinnbare ressurser i nye funn i 2015.
Foreløpige ressurstall.

Brønn

Operatør

Hydrokarbon-
type

Olje/
-kondensat
mill. Sm3

Gass
mrd. Sm3

2/4-22

Statoil

Olje

0,7-1,2

I<

2/4-23

Statoil

Gass/
kondensat

 

3-12

15/6-13

Statoil

Olje

1<

1<

16/4-9 S

Lundin

Olje

1,5-2,2-3,2

1<

26/10-1

Lundin

Gass

 

1,5-2,5-4

25/6-5 S

Total

Gass

 

1<

30/9-27 S

Statoil

Olje

1<

1<

30/6-9 29 S

Statoil

Olje

1<

 

35/11-18

Wintershall

Olje

1-2-3

 

34/8-16 S

Statoil

Olje

1<

1<

33/2-2 S

Lundin

Olje

0,5-1,3-3

1<

6406/12-4 S

VNG

Olje

2-3,2-4,5

1<

6406/2-8

Wintershall

Olje

0,4-1,3

 

6406/6-4 S

Maersk Oil

Gass/
kondensat

 

1-1,7-2,7

6706/12-2

Statoil

Gass

 

4-6-9

6706/12-3

Statoil

Gass

 

2-2,5-3

6706/11-2

Statoil

Gass

 

1,3-2-2,87

 

 

 

8-11-20

14-26-40

Oppdatert: 14.01.2016

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.