Oljedirektoratet

Sokkelåret 2006 - E-drift er framleis ei satsing

05.01.2007 Petroleumsnæringa er godt i gang med å ta i bruk e-drift. Oljedirektoratet vil framleis satse på e-driftforum og vere ein pådrivar der det er for lite aktivitet.

E-drift betyr å ta i bruk nye driftsformer. Desse baserer seg på at IKT-løysingar som omfatter (nær) sanntidsdata blir nytta for å integrere arbeidsprosesser mellom fag, hav og land og ulike organisasjonar. Hensikta er å få til raskare og betre beslutningar.

OD har bedt selskapa om å rapportere gjennomførte tiltak i 2006 og planar framover.

Alle dei store selskapa melder om vesentleg satsing på e-drift. I 2006 er det rapportert om stor e-driftaktivitet fra 21 felt på norsk sokkel. Hovudresultatet er optimalisering av produksjon, til dømes er produksjonen på Heidrunfeltet i Norskehavet auka med fem prosent som fylgje av e-drift. 

Selskapa rapporterer om positive konsekvensar av av e-driftsatsinga: auka regularitet, hurtigare vedtak, betre brønnplassering og betre kontroll over brønnar under produksjon. Det vert og  rapportert om betre samhandling mellom hav og land, operatør og leverandør og meir effektiv tverrfagleg jobbing. IKT blir betre utnytta, og ny teknologi blir utvikla. 

Framleis er det felt som ikkje har rapportert om at det er sett i gang e-driftaktivitet i 2006. Fleire har heller ingen slike planar for 2007. Nokre av desse felta er satellittfelt og felt i sluttfasen, men her er óg fleire store felt med forventa lang levetid.

OD si rolle innanfor e-drift blei formulert i Stortingsmelding nr. 38 (2003-2004). Hausten 2004 blei e-driftforum oppretta. Dette er ein arena der sentrale aktørar frå alle oljeselskapa, mange leverandørar, forskingsinstitusjonar, fagforeiningar og styresmakter møtes for felles utveksling av kunnskap og erfaring. E-driftforum har møter kvart halvår.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.