Oljedirektoratet

Sokkelåret 2010 - Investeringer

13.01.2011 Det har vært en forbigående nedgang i investeringene i petroleumssektoren i 2010. Investeringene for 2011 forventes å ligge litt over nivået i toppåret 2009 – rundt 150 milliarder kroner.

I 2010 ble det investert i overkant av 130 milliarder kroner i petroleumssektoren, hvorav vel 30 milliarder var knyttet til letevirksomhet. Nedgangen fra 2009 til 2010 på rundt 10 milliarder kroner skyldes hovedsakelig at beslutninger om forventede investeringer i innretninger – både undervannsanlegg og plattformer – ble utsatt. Noe av dette kan tilskrives finanskrisen som inntraff høsten 2008. For investeringer i brønner og modifikasjonsarbeid har det derimot ikke vært noen nedgang.

Investeringene er ventet å øke med rundt 15 milliarder kroner fra 2010 til 2011, til cirka 150 milliarder kroner. Økte innretningsinvesteringer er hovedforklaringen. En stor del av disse investeringene er knyttet til utbygging av nordsjøfeltene Gudrun og Valemon og til Goliat i Barentshavet, samt større utbygginger på de eksisterende feltene Eldfisk og Åsgard, henholdsvis i Nordsjøen og i Norskehavet.

For de nærmeste årene etter 2011 forventes investeringene å øke ytterligere, med en ny topp i 2013. Årets anslag for denne perioden ligger en del over fjorårets. Dette skyldes en rekke nye prosjekter, både utbygging av nye funn og nye prosjekter på felt, som er fremmet av operatørene i løpet av 2010.

Leteaktiviteten ventes også å ligge høyt de nærmeste årene og gi høye investeringer.

Med denne aktivitetsutviklingen ser Oljedirektoratet at kapasitetsbegrensninger igjen kan bli en problemstilling. Særlig blir tilgang på mer riggkapasitet viktig for å realisere det antatte aktivitetsnivået. Dagens planer omfatter mange brønner, både letebrønner og produksjonsbrønner på felt.

 

Oppdatert: 13.01.2011

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen ”Toppand aust” i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr (35/11-29s).
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.