Oljedirektoratet

Sokkelåret 2010 - Leteaktiviteten

13.01.2011 I 2010 ble det gjort 16 nye funn på norsk kontinentalsokkel. Det er 12 færre enn i 2009. Det ble avsluttet 41 letebrønner i løpet av året.

Av de 41 var 32 undersøkelsesbrønner, mens 9 var avgrensingsbrønner. Det betyr en funnsuksess på 50 prosent. 10 av funnene ble gjort i Nordsjøen og 6 i Norskehavet.

Det ble påbegynt 45 letebrønner i fjor, 20 færre enn i 2009. 35 av de 45 påbegynte letebrønnene var undersøkelsesbrønner, mens de resterende var avgrensningsbrønner.


Flest i Nordsjøen

Leteaktiviteten har vært størst i Nordsjøen med 32 påbegynte letebrønner, og her er også de fleste funnene gjort. Funnene er gjennomgående små, men det er også gjort et fåtall mellomstore funn. Dette vurderes som oppløftende, tatt i betraktning at Nordsjøen er et modent leteområde.    

Nord i Sleipner-området har Statoil påvist olje og gass like ved Gudrun-funnet, i undersøkelsesbrønn 15/3-9. Det er funnet olje i Draupnerformasjonen og en olje- og gasskolonne i Huginformasjonen. Begge funnene er gjort i bergarter av jura alder.

Nordøst for dette området har Lundin gjort to funn i nærheten av funn 16/1-8 (Luno), som ble påvist i 2007. I brønn 16/1-4, like nord for funnet, er det påvist olje i overgangen kritt/øvre jura og i Heimdalformasjonen, i paleocene.

25 kilometer lenger øst har samme selskap påvist olje i brønn 16/2-6 (Avaldsnes) i bergarter av jura alder. Funnet er produksjonstestet og viste et reservoar med gode strømningsegenskaper. Funnet har flere likhetstegn med funn 16/1-8.

I samme område er det boret to avgrensningsbrønner. Brønn 16/1-13, operert av Lundin, har avgrenset funn 16/1-8. Brønnen bekreftet olje- og vannkontakten og funnets utstrekning.

Like nord for dette har Det norske oljeselskap avgrenset funn 16/1-9 (Draupne), som ble påvist i 2008 med de to brønnene 16/1-11 og 16/1-11 A. Resultatene av boringene er gode, og begge funnene er planlagt bygd ut.  

Noe lenger sør har Talisman avgrenset funnet Grevling, like ved Vargfeltet. Funnet ble påvist i 2009 med de to brønnene 15/12-23 og 23 A.

I midtre del av Nordsjøen er det gjort to nye funn. Sørøst for Friggfeltet har Det norske oljeselskap påvist et mindre oljefunn i Friggformasjonen i eocene. Funnet er avgrenset med brønn 25/1-11.

Like ved har Total E&P Norge påvist gass i brønn 25/5-7, som ligger nær Heimdalfeltet. Funnet ble gjort i Brentgruppen i jura.

Det samme selskapet har med utvinningsbrønn 30/4-D-1 H, lenger nord og nær grensen til britisk sokkel, avgrenset det gamle oljefunnet 30/7-6 (Hild) som ble påvist i 1978. Resultatene fra boringen vurderes som gode, og selskapet arbeider med planer for en utbygging.  

Lenger nord i Gullfaks-området er det påvist fire nye funn. Like ved Snorrefeltet har Statoil gjort to mindre oljefunn i undersøkelsesbrønnene 34/4-12 S og 34/12 12 A. Den siste ble boret som et sidesteg. Begge brønnene påviste olje i Lundeformasjonen i bergarter av trias alder.   

Nordvest for disse funnene og i samme blokk, påviste Petro-Canada tidlig i 2010 olje i undersøkelsesbrønn 34/4-11 i Brentgruppen og i Statfjordformasjonen i jura. Dette funnet ble nylig avgrenset med brønn 34/4-13 S, og en formasjonstest ble gjennomført. Testen var vellykket, og viste at reservoaret har gode strømningsegenskaper. 

Øst for Gjøafeltet har RWE Dea funnet olje i undersøkelsesbrønn 35/9-6 S. For å fastsette endelig størrelse og utberedelse av funnet, er det nødvendig å bore en avgrensningsbrønn. I nordlig del av Nordsjøen, nordøst for Snorrefeltet, har BG Norge funnet olje i undersøkelsesbrønn 34/5-1 S. Brønnen påviste olje i Cookformasjonen i jura. Dette funnet ligger i nærheten av funnet 34/3-1, også gjort av BG Norge i 2009.


Seks funn i Norskehavet

Det er gjort seks funn i Norskehavet, og alle i nærheten av feltene. Helt sør ved Mikkelfeltet har Statoil funnet gass og olje i brønn 6407/2-6 S i Båtgruppen i jura. I Åsgard-området er det påvist to ny funn, begge i Fangstgruppen i bergarten jura.  Wintershall Norge har funnet olje og gass sørvest i Åsgard-området i brønn 6406/3-6. Nordvest i det samme området har Centrica Resources påvist gass i brønn 6506/9-2.  

Like vest for Heidrunfeltet har RWE Dea påvist gass i brønn 6507/7-14 S. En 250 meters gasskolonne ble funnet i Fangstgruppen i jura, og en fullskala formasjonstest gjennomført.

Lenger nord, i nærheten av Skarvfeltet, har BP Norge funnet gass/kondensat i brønn 6507/5-6 S. Funnet er gjort i Lysingformasjonen i bergarter av kritt alder. Helt nord i området, nordøst for Nornefeltet, påviste Statoil olje og gass i brønn 6608/10-14 S. 

I dypvannsområdene nordvest i Norskehavet har Norske Shell boret to letebrønner. Den første avgrenset gassfunnet 6603/12-1 (Gro), som ble påvist i 2009. Brønnen påviste gass i Springarformasjonen i øvre kritt. Resultatene fra boringen har redusert forventningene til funnet. Nordvest for funnet i undersøkelsesbrønn 6603/5-1 S (Dalsnuten), ble det ikke påvist reservoarbergarter. Resultatene fra disse boringene viser at området byr på store utfordringer når det gjelder leting.  

I Barentshavet har leteaktiviteten vært lav, kun én undersøkelsesbrønn ble påbegynt.

Antallet påbegynte letebrønner i 2011 antas å ligge mellom 50 og 55. Det er en liten økning fra 2010. 

I Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009 ble det tildelt 38 utvinningstillatelser i 2010. Det ble utlyst blokker i TFO 2010 og i 21. konsesjonsrunde, og det ble vist stor interesse fra selskapene. Tildelingene skal etter planen foretas i henholdsvis 1. og 2. kvartal.

 

 Last ned: Tabell (pdf)

 

Oppdatert: 13.01.2011

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.