Oljedirektoratet

Petroleumsproduksjon

16.01.2012 Det ble produsert i alt 218,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2011. Dette er 44,8 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en reduksjon på fem prosent fra 2010.

Totalproduksjonen av petroleum i 2012 antas å bli cirka 222 millioner Sm³ o.e. Produksjonen ventes deretter å holde seg på om lag dette nivået til 2016.

I femårsperioden fram til 2016 forventes en produksjon på 1120 millioner Sm³ o.e. I femårsperioden 2007-2011 ble det produsert i underkant av 1170 millioner Sm³ o.e.
 

Gass

Gass Gassandelen av det totale petroleumssalget er forventet å øke fra 46 prosent i 2011 til 50 prosent i 2016.

 

Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2016 

 Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2016.


Det ble i 2011 solgt 101,3 milliarder Sm³ gass (100,6 milliarder Sm3 40 megajoule gass). Det er en reduksjon på fem milliarder Sm3 i forhold til 2010 (fem prosent). Slik OD vurderer utviklingen, er nedgangen i all hovedsak markedsstyrt. Gassalget forventes å øke de nærmeste årene.

 

Faktisk og prognosert gassalg til og med 2016.

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til og med 2016.


Olje

Olje Produksjonen av olje i 2011 ble 97,3 millioner Sm³ (1,7 millioner fat per dag) mot 104,4 millioner Sm3 (1,8 millioner fat per dag) året før. 62 felt bidro til oljeproduksjonen i 2011 i tillegg til et funn som blir prøveprodusert.

Det er viktig for oljeproduksjonen på norsk sokkel at det fortsatt satses på boring av nye utvinningsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Oljeproduksjonen i 2011 ble i underkant av én prosent lavere enn de anslagene Oljedirektoratet utarbeidet høsten 2010.

Oljedirektoratet utarbeider prognoser med et 80-prosents konfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlig at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlig at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2012 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil bli 93,8 millioner Sm³ (1,6 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2012 er anslått til å være +14/-15 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, boring av nye utvinningsbrønner, oppstart av nye felt og regulariteten på feltene i drift.

 

Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

Figur 3. Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

 

For 2012 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 4,3 millioner Sm³ og 9,2 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 115,6 millioner Sm3 o.e. (1,99 millioner fat o.e. per dag).

Tabellen under viser prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

 Prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

I perioden 2012-2016 anslås redusert oljeproduksjon i forhold til forrige femårsperiode. Anslått produksjon er 458 millioner Sm³ olje, 110 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. 98 prosent av oljeproduksjonen i perioden ventes å komme fra felt i drift eller fra felt som er godkjent for utbygging. Dette inkluderer tiltak for økt utvinning på de samme feltene. Produksjon som er vedtatt, står for 88 prosent av volumet i femårsperioden.

 

Oljeproduksjon 2006-2015 fordelt på modenhet. 

Figur 4. Oljeproduksjon 2006-2016 fordelt på modenhet.

 

Oppdatert: 16.01.2012

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.