Oljedirektoratet

Investeringer og kostnader

11.01.2013 En historisk høy oljepris og flere større funn de siste årene bidrar til fortsatt optimisme i den norske petroleums­virksomheten. Aktivitetsnivået i petroleumssektoren forventes fortsatt å være høyt.

I årene som kommer vil en rekke funn på sokkelen være under utbygging, samtidig som det vil være betydelig aktivitet knyttet til en omfattende portefølje av felt som allerede er i drift. Dette vil kreve omfattende innsats fra både operatørselskaper og leverandørindustri.

Investerings- og driftskostnadene er ventet å ligge høyere i 2013 enn foregående år. I Oljedirektoratets nyeste prognose er de beregnet til henholdsvis 157 og 62 milliarder kroner.

I perioden 2013-2017 er letekostnadene anslått til om lag 35 milliarder kroner årlig.


Investeringer

Investeringene for 2013 er ventet å bli 157 milliarder kroner, jfr. Figur 1, og antas å stige jevnt til om lag 190 milliarder 2012-kroner i 2017. I tillegg kommer letekostnader anslått til om lag 35 milliarder kroner per år i prognoseperioden.

Det er særlig investeringer knyttet til boring av utvinningsbrønner fra flyttbare rigger som er beregnet å øke. En rekke nye rigger er kontrahert for å dekke dette behovet.

 

Investeringsprognose inkludert leting 

Figur 1. Investeringsprognose inkludert leting

 

Investeringsanslagene er større enn i Oljedirektoratets forrige prognose. Dette skyldes delvis raskere framdrift for flere større prosjekter enn tidligere forutsatt, og delvis at det rapporteres et høyere forventet investeringsnivå for en rekke felt og funn.

For felt i drift antas investeringsnivået å ligge rundt 100 milliarder kroner per år de neste fem årene. Den største posten er boring av nye utvinningsbrønner, dernest modifikasjoner og videre utbygging av eksisterende innretninger. I tillegg kommer bygging av nye innretninger på flere felt i drift. En betydelig andel av de samlede investeringene de nærmeste årene er knyttet til pågående feltutbygginger. Disse investeringene ventes å nå omlag 50 milliarder kroner i 2013, for deretter å falle raskt etter hvert som prosjektene ferdigstilles.

Det er større usikkerhet knyttet til investeringene ved funn som ennå ikke er modnet fram til investeringsbeslutning. Samlet sett er det betydelig økning i investeringene knytte til utbygging av nye felt – og da særlig Johan Sverdrup. I tillegg til store funn som Johan Sverdrup og Skrugard/Havis er det gjort mange mindre og mellomstore funn de siste årene. I anslaget er det gjort generelle justeringer i operatørselskapenes innrapporteringer, da en har erfaring for at disse har en for ambisiøs tidsplan.


Investeringsanslagene i nominelle verdier

Prognosen er laget i faste 2012-kroner. Prisutviklingen for varer og tjenester bidrar til å bestemme utviklingen i kostnadsnivået målt i løpende kroner. Effekten av ulike forutsetninger med hensyn til prisstigning er illustrert i Figur 2.

 

 Investeringsprognose – ulike forutsetninger om prisvekst

Figur 2. Investeringsprognose – ulike forutsetninger om prisvekst

 

Letekostnader

Letekostnadene vil kunne variere betydelig fra år til år. Med mange og dels store funn de siste årene, betydelig tildelt areal og bedre riggtilgang forventes fortsatt høy leteaktivitet. Letekostnadene for 2013 er anslått til 35 milliarder kroner. Dette nivået er lagt til grunn også for årene fram til 2017, og er basert på en forutsetning om 50 letebrønner per år.


Driftskostnader

Driftskostnadene utgjorde om lag 60 milliarder kroner i 2012. De nærmeste årene er det ventet en stigning opp mot 65 milliarder 2012-kroner som følge av at nye felt settes i drift, samtidig som få eksisterende innretninger fases ut. De ordinære driftskostnadene, samt vedlikehold av innretninger og brønnvedlikehold, utgjør storparten av driftskostnadene.


Samlet anslag for kostnadsutvikling

De ulike investerings- og kostnadskomponentene som inngår i ODs samlede prognose for norsk petroleumsvirksomhet er vist i Figur 3. Samlet nivå i 2013 er anslått til 265 milliarder kroner. Prognosen øker til 300 milliarder 2012-kroner i 2017.

Samlet kostnadsprognose 

Figur 3. Samlet kostnadsprognose

 

Kapasitetsutfordringer

Et høyt aktivitetsnivå innenfor petroleumssektoren representerer mulige kapasitetsutfordringer både i forbindelse med utredning og modning av prosjekter, prosjektgjennomføring for operatørselskap og leveranse og tjenester fra leverandørindustrien. Samtidig er leverandørmarkedet internasjonalt, og økt arbeidsdeling samt arbeidsinnvandring bidrar med kapasitet for å møte behovet for leveranser.

En viktig flaskehals har vært tilgang på borerigger. Dette bildet er imidlertid i endring. En rekke nye rigger er kontrahert og kommer til å være klare til bruk de nærmeste årene. En annen flaskehals har vært flotell. Dette påvirker særlig ombyggings- og modifikasjonsaktivitet på eksisterende innretninger. Også her vil det de nærmeste årene bli en markert økning i kapasiteten.

Tilgang på kvalifisert personell antas å kunne bli en utfordring for både operatørselskap og leverandørindustri. Igjen vil økt internasjonalisering bidra til å møte denne utfordringen, både gjennom at enkelte aktiviteter som ingeniørtjenester og fabrikasjon av innretninger og utstyr delvis kan skje internasjonalt, og ved at personell rekrutteres internasjonalt.

 

Oppdatert: 11.01.2013

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.