Oljedirektoratet

Uoppdagede ressurser

11.01.2013 Det er større uoppdagede olje- og gassressurser på norsk sokkel enn tidligere antatt. Dette er positivt for framtiden til olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel.

OD har revidert sine ressursestimater og tallfestet de totale uoppdagede ressursene til 2590 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.). Det forrige anslaget fra 2010 var 20 millioner Sm3 lavere.

Det er funnet om lag 270 millioner Sm3 o.e. siden forrige revisjon, som ble gjort etter at Johan Sverdrup ble påvist. Siden den gang er det gjort flere store funn. Normalt vil nye, store funn som Johan Sverdrup, Skrugard og Havis medføre en nedjustering av de uoppdagede ressursene. Men disse funnene og resultater fra letevirksomheten for øvrig har gitt ny informasjon som har gjort at Oljedirektoratets letemodeller er blitt revidert, samtidig som nye prospekter er blitt kartlagt. Samlet fører dette til en økning i anslaget for de uoppdagede ressursene.

En letemodell er et analyseverktøy for et geografisk avgrenset område hvor flere geologiske faktorer opptrer sammen slik at petroleum kan påvises. De kritiske faktorene er forekomster av reservoarbergarter, kildebergarter hvor olje og gass kan dannes, og feller under forseglingsbergarter der oljen og gassen kan fanges opp. Letemodellen bekreftes når det blir boret og funnet hydrokarboner i området.


Mer olje i Nordsjøen og Barentshavet

Det antas å være større uoppdagede forekomster av olje og mindre gass på norsk sokkel enn tidligere anslått.

I Nordsjøen er det Utsirahøgda og Tampenområdet som står for de største endringene i ressursanslaget. Johan Sverdrup-funnet tyder at det er mer olje og mindre gass i området enn anslått i 2010. Det er definert en ny letemodell som reflekterer dette bedre enn tidligere modeller.

Også i Barentshavet er de uoppdagede oljeressursene justert opp og gassressursene ned. Det skyldes hovedsakelig et endret syn på muligheten for å finne olje i området rundt Skrugard.

Overslagene for Norskehavet er ikke nevneverdig endret.

Ressursanslagene dekker det samme geografiske området som analysen fra 2010 og tidligere analyser. Det inkluderer ikke den norske delen av det tidligere omstridte området i Barentshavet sørøst og havområdene utenfor Jan Mayen.


Usikkerhet

Anslagene over uoppdagede ressurser er usikre. Inntil det blir boret brønner som kan bekrefte eller avkrefte letemodellene, er det også usikkert om letemodellen faktisk eksisterer og om den inneholder så mye olje og gass som antatt. Et godt utforsket område har derfor et sikrere ressursanslag enn et område som ikke er tilstrekkelig kartlagt ved hjelp av letebrønner. Som følge av dette har ressursanslagene for Nordsjøen et mindre usikkerhetsspenn enn områdene lenger nord på sokkelen, der det er flere ubekreftede letemodeller og derfor større usikkerhet.

 

Oppdatert: 12.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.