Oljedirektoratet

2 Petroleumsproduksjon

12.01.2017 Oljeproduksjonen økte for tredje år på rad, og oppstarten av Goliat gjør at Barentshavet for første gang bidrar til oljeproduksjonen. Gassalget fra norsk sokkel opprettholdes på samme rekordhøye nivå som i 2015. Produksjonen ventes å holde seg på et relativt stabilt nivå i de nærmeste årene.

Foreløpige tall viser at det i 2016 ble solgt 230,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Dette er 2,8 millioner Sm³ o.e. eller 1,2 prosent mer enn i 2015. Totalproduksjonen av petroleum i 2017 antas å bli 229,5 millioner Sm³ o.e.

I femårsperioden 2012-2016 ble det produsert 1113 millioner Sm³ o.e. Produksjonen de neste fem årene er ventet å ligge på om lag samme nivå.

 

Figur 2-1: Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2021

Figur 2-1: Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2021

 

Tabell 2-1: Prognose for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene

Tabell 2-1: Prognose for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene


For 2017 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis
1,7 millioner Sm³ og 10,2 millioner tonn. Total væskeproduksjon er anslått til 115 millioner Sm³ o.e. (2,0 millioner fat o.e. per dag).

 

Gass

I 2016 ble det solgt 116,8 milliarder Sm³ gass (114,6 milliarder Sm³ 40 megajoule gass). Dette er ganske likt 2015. Nivået på gassalg er vanskelig å forutsi, selv på kort sikt. Salget i 2016 ble ni prosent høyere enn hva vi anslo på samme tid i fjor. Det skyldes blant annet at etterspørselen etter gass fra Europa holder seg høy. Flere felt i drift har økt gassproduksjonen. Dette kommer fram i prognosen for gassalg på kort sikt (Figur 2-2), som illustrerer et stabilt høyt nivå på salg av gass fra norsk sokkel framover.

 

Figur 2-2: Faktisk og prognosert gassalg til og med 2021

Figur 2-2: Faktisk og prognosert gassalg til og med 2021

 

Olje

I 2016 ble det produsert 94,1 millioner Sm³ olje (1,62 millioner fat per dag) mot 91,0 millioner Sm³ (1,56 millioner fat per dag) året før. Dette er en økning på over tre prosent. Bidraget fra nye felt i produksjon utgjør over fem millioner Sm³ olje i 2016. Feltene som har vært i produksjon lengre har hatt en mindre produksjonsnedgang enn ventet. De viktigste årsakene til dette er høy regularitet og at et stort antall nye produksjonsbrønner er boret raskere enn forutsatt.

Oljedirektoratet hadde i sin prognose ventet en noe lavere oljeproduksjon i 2016 enn året før. Imidlertid har flere av de eldre feltene produsert betydelig mer enn antatt, og produksjonen ble fem millioner Sm³ høyere enn Oljedirektoratets anslag fra høsten 2015.

For 2017 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil være på det samme nivået som i 2016, altså 93,9 millioner Sm³ (1,62 millioner fat) per dag. Produksjonen er ventet å gå noe ned fram mot 2020, hvor bidraget fra Johan Sverdrup igjen forventes å øke produksjonsnivået. Usikkerheten er særlig knyttet til boring av nye brønner, oppstart av nye felt, reservoarenes leveringsevne og regulariteten på feltene i drift.

I perioden 2017-2021 anslås oljeproduksjon å nå 455 millioner Sm³. Det er åtte millioner Sm³ mer enn i forrige femårsperiode. Produksjon som er vedtatt står for 93 prosent av volumet i femårsperioden.

 

Figur 2-3: Oljeproduksjon 2012-2021 fordelt på modenhet

Figur 2-3: Oljeproduksjon 2012-2021 fordelt på modenhet

 

Prognosene er utarbeidet under forutsetninger som gjaldt høsten 2016. Utviklingen i oljeprisen framover vil påvirke aktivitetsnivået og dermed produksjonen på noe lengre sikt.

 

Samlet produksjonsprognose

Den siste prognosen fra Oljedirektoratet viser et merkbart høyere produksjonsnivå enn vist i Sokkelåret 2015. I perioden 2017 til 2030 er det nå anslått at produksjonen blir fem prosent høyere enn anslaget vist i fjor.

Produksjonsutviklingen de siste årene viser at feltene, gjennom effektiviseringstiltak spesielt innen boring av brønner og regularitet på innretningene, produserer mer enn tidligere lagt til grunn. Nå er flere utvinningsbrønner lagt inn i prognosen, og det er også lagt inn en forutsetning om høyere gassalg i perioden enn tidligere. Oljedirektoratet antar også at flere prosjekt vil komme i produksjon raskere enn tidligere forutsatt som et resultat av kostnadsreduksjonene.

Figur 2-4 viser den nye produksjonsprognosen sammenlignet med den som ble lagt fram på Sokkelåret 2015. Prognosen viser en relativt flat produksjonsutvikling fram til midten av 2020-tallet. Sammenlignet med forrige prognose antas produksjon å bli høyere fram til 2027. Dette skyldes blant annet forventninger om større boreaktivitet, bedre regularitet på felt i drift og et lavere kostnadsnivå som bidrar til raskere innfasing av nye prosjekter enn tidligere lagt til grunn.

Bidraget fra petroleum som er besluttet utvunnet holdes på et stabilt høyt nivå i den neste femårsperioden. De påfølgende fem år opprettholdes produksjonsnivået, men med økende bidrag fra ressurser i felt og funn som ennå ikke er besluttet utbygd. Fram mot 2030 antas produksjonen fra uoppdagede ressurser å få større betydning.

Produksjonsnivået framover er usikkert. Det avhenger av hvilke tiltak som blir gjennomført på feltene, hvilke funn som blir besluttet utbygd og når de kommer i produksjon, og ikke minst hvilke nye funn som blir gjort i perioden, hvor store de er og hvordan og når de bygges ut.

 

Figur 2-4: Produksjonsprognose til 2030

Figur 2-4: Produksjonsprognose til 2030


 


Sokkelåret 2016

Oppdatert: 25.01.2017

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.