Oljedirektoratet

Klargjøring i Goliat-saken

16.11.2017 Det har kommet fram flere påstander om Oljedirektoratets rolle i saken om lønnsomhet for Goliat-feltet i Barentshavet. Vi vil gjerne komme med noen presiseringer.

Oljedirektoratet (OD) følger opp alle utvinningstillatelser på norsk sokkel for å sikre god ressursforvaltning. Vår oppfølging pågår gjennom hele levetiden for en utvinningstillatelse – fra leting til nedstengning. Oppgaven er å bidra til at de beslutningene som rettighetshaverne tar, gir høyest mulig verdiskaping for samfunnet. Derfor er vi mest opptatt av framtidige prosjekter og kommende beslutninger.

OD gjør ikke løpende lønnsomhetsberegninger for enkeltfelt. Vurderinger knyttet til enkeltprosjekter gjennomføres som del av lisensoppfølgingen i den grad vi vurderer det som nødvendig. OD prioriterer ressursinnsatsen der det kan bidra til høyere verdiskaping for samfunnet ved at de beste ressursforvaltningsmessige løsninger blir valgt av selskapene.

OD gjør lønnsomhetsberegninger ved viktige milepæler/beslutninger, for eksempel ved behandling av nye utbyggingsplaner. Slike beregninger blir gjort for å sjekke at det er lønnsomt for samfunnet å utvikle et felt.

Grunnlaget for våre vurderinger og analyser er data innhentet fra selskapene. OD utarbeider normalt ikke egne profiler for produksjon og ulike kostnadstyper for enkeltfelt. Vi har ikke egne prognoser for markedsutsiktene for olje og gass, men baserer oss på prisforutsetninger fra Olje- og energidepartementet.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett (RNB) rapporterer operatørene for hvert enkelt felt/funn hvert år oppdaterte data og forventninger framover til OD. Dette inkluderer tall for produksjon, investeringer, lete- og driftskostnader for det enkelte felt/funn. RNB-rapporteringen gir oppdatert informasjon på rapporteringstidspunktet. OD sitter ikke på oppdaterte tall til enhver tid. I situasjoner der det er avgjørende at vurderinger skjer på oppdaterte tall, innhentes de på samme måte som RNB-tallene fra operatørene.

Oppgaven i prosessen med RNB er å organisere og kvalitetssikre de store datamengdene som innrapporteres fra selskapene. OD gjør overordnede porteføljejusteringer og lager egne anslag knyttet til uoppdagede ressurser.

I budsjettsammenheng kobles Oljedirektoratets data sammen med regjeringens forventninger om framtidige olje-/gasspriser. Dette gir framtidig forventet kontantstrøm fra virksomheten på norsk sokkel.

Les mer om ODs rolle i Ressursrapporten 2017.

Oppdatert: 27.07.2021

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.