Oljedirektoratet

Sokkelåret 2010 – Petroleumsproduksjon

13.01.2011 Det ble produsert i alt 229,5 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2010. Dette er 34,6 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en reduksjon på fire prosent fra 2009.

Totalproduksjonen av petroleum i 2011 antas å bli cirka 228 millioner Sm³ o.e. Produksjonen ventes deretter å avta gradvis til rundt 221 millioner Sm³ o.e. i 2015.

I fem­års­perioden fram til 2015 forventes en produksjon på 1120 millioner Sm³ o.e. I fem­årsperioden 2006-2010 ble det produsert i underkant av 1200 millioner Sm³ o.e.

Gassandelen av det totale petroleums­salget er forventet å øke fra 46 prosent i 2010 til 51 prosent i 2015.

 

Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2015.

 Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2015.

 

Det ble i 2010 solgt 106,4 milliarder Sm³ gass, 105,6 milliarder Sm3 (40 megajoule) gass. Det er en økning på 2,9 milliarder Sm3 i forhold til 2009 (+3 prosent). Gassalget forventes fortsatt å øke de nærmeste årene.

 

 Faktisk og prognosert gassalg til og med 2015

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til og med 2015.

 

Produksjonen av olje i 2010 ser ut til å ende på 104,4 millioner Sm³ (1,8 millioner fat per dag) mot 115,5 millioner Sm3 (2,0 millioner fat per dag) året før. 61 felt bidro til olje­produksjonen i 2010 i tillegg til et funn som blir prøveprodusert.

Det er viktig for oljeproduksjonen på norsk sokkel at det fortsatt satses på boring av nye utvinningsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Oljeproduksjonen i 2010 ser ut til å bli fire prosent lavere enn de anslagene Oljedirektoratet utarbeidet høsten 2009.

Oljedirektoratet utarbeider prognoser med et 80-prosents konfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlig at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlig at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2011 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen blir noe lavere enn i 2010, 98,3 millioner Sm³ (1,7 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2011 er anslått til å være +14/-10 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, boring av nye utvinningsbrønner, oppstart av nye felt og regulariteten på feltene i drift.

For 2011 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 4,2 millioner Sm³ og 8,9 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 129,9 millioner Sm3 o.e. (2,24 millioner fat o.e. per dag).


Tabellen under viser prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

Tabell

 

 

 Figur 3. Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

 

I perioden 2011-2015 anslås redusert oljeproduksjon i forhold til forrige femårsperiode, det vil si anslått produksjon på i alt 463 millioner Sm³ olje. Dette er 144 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. 97 prosent av oljeproduksjonen i perioden ventes å komme fra felt i drift eller fra felt som er godkjent for utbygging. Dette inkluderer tiltak for økt utvinning på de samme feltene. Produksjon som er vedtatt, står for 88 prosent av volumet i femårsperioden.

 

 Oljeproduksjon 2006-2015 fordelt på modenhet.

 Figur 4. Oljeproduksjon 2006-2015 fordelt på modenhet.

 

Oppdatert: 13.01.2011

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.