Oljedirektoratet

Kostnadsutvikling

16.01.2012 Norsk petroleumsvirksomhet er inne i en periode med kraftig aktivitetsvekst og høyt investeringsnivå. Dette er positivt, men en slik utvikling byr samtidig på utfordringer knyttet til kapasitet og selskapenes evne til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Investeringene inkl. leting er ventet å stige fra knappe 150 milliarder kroner i 2011 til om lag 170 milliarder kroner i 2012, jf. figur 1.  Fram mot 2016 er nivået ventet å øke moderat. Hvis leteaktiviteten holdes utenfor, kommer investeringene i perioden 2010-2012 til å øke med over 40 prosent.


Letekostnadene

Letekostnadene i 2012 er anslått til om lag 30 milliarder kroner. Nivået er omtrent det samme som anslaget i forrige prognose.

 

 Utvikling i investeringene på norsk sokkel – prognose fra og med 2011.

Figur 1: Utvikling i investeringene på norsk sokkel – prognose fra og med 2011.

 

Fra et nivå på snaue 150 milliarder kroner i 2009, falt investeringene i 2010 for første gang siden 2002. En medvirkende årsak til dette var at prosjekter ble utsatt som følge av fallet i oljeprisen i kjølvannet av finanskrisen i 2008. For de nærmeste årene fortsetter trenden fra før 2010 med økende investeringer.

Investeringene i 2011 ble litt lavere enn antatt ved forrige årsskifte. Oljedirektoratets nye prognose for perioden fra og med 2012 viser en økning i investeringene sammenlignet med forrige prognose. jf. figur 2.

 

Prognose til revidert nasjonalbudsjett RNB2012, sammenlignet med forrige prognose

Figur 2: Prognose til revidert nasjonalbudsjett RNB2012, sammenlignet med forrige prognose


En rekke utbyggingsprosjekter bidrar til den sterke investeringsveksten i perioden fram til 2016. Figur 3 illustrerer utviklingen i investeringene for et utvalg slike prosjekter. Disse bidrar til en økning i investeringer på om lag 45 milliarder kroner fra 2010 til 2012.

 

Økning i investeringene 2010-2012 for et utvalg utbyggingsprosjekter

Figur 3: Økning i investeringene 2010-2012 for et utvalg utbyggingsprosjekter

 

I perioden 2010-2012 er det særlig investeringer i nye innretninger som stiger, både i nye bunnfaste- og flyttbare innretninger og undervannsanlegg. Driftsinvesteringer på felt i drift bidrar også til økningen. Fram til 2016 skyldes økningen i de samlede investeringene i hovedsak økte investeringer i utbygging av funn og nye prosjekter på felt i drift.  I sum bidrar dette til å opprettholde et historisk høyt investeringsnivå på norsk sokkel de nærmeste årene.

I Oljedirektoratets prognoser vil storparten av investeringene knyttet til funnene Skrugard, Havis og Aldous/Avaldsnes komme etter 2016 og vil bidra til et fortsatt høyt investeringsnivå fram mot 2020. 


Høyt aktivitetsnivå en utfordring

Utviklingen i aktivitetsnivået representerer en rekke kapasitetsutfordringer, både i forbindelse med utredning og modning av prosjekter, prosjektgjennomføring for operatørselskaper og leveranser av varer og tjenester fra leverandørindustrien. Dette til tross for at en del av investeringene vil være knyttet til aktivitet gjennomført i utlandet.

En viktig flaskehals er tilgang på borerigger.  Når tilgjengelig informasjon om nye rigger blir sammenholdt med planlagte boreaktiviteter, går det fram at det er en betydelig utfordring å skaffe tilstrekkelig riggkapasitet til boring og brønnvedlikehold på felt, til nye utbygginger og til leting.  Sammenlignet med operatørenes prosjektrapportering av investeringer forventer Oljedirektoratet en betydelig utsettelse av prosjekter. Dette er lagt til grunn for prognosen i figur 1.

I investeringsprognosen er oljeselskapenes forventninger til oljepris lagt til grunn. Den internasjonale økonomiske situasjonen er imidlertid usikker. Et kraftig og vedvarende fall i oljeprisen vil kunne få stor innvirkning på investeringene. For 2012 og dels 2013 er imidlertid investeringene i stor grad knyttet til prosjekter som allerede er besluttet og igangsatt.


Driftskostnader

Driftskostnadene er ventet å utgjøre vel 60 milliarder kroner i 2012, for deretter å stige moderat i årene framover grunnet funn som bygges ut.


Samlet kostnadsnivå

Utvikling i samlede kostnader i petroleumsvirksomheten er illustrert i figur 4.

 

  Prognose for utvikling av samlet kostnadsnivå

Figur 4: Prognose for utvikling av samlet kostnadsnivå


Prisutviklingen for varer og tjenester vil bestemme utviklingen i kostnadsnivået målt i løpende kroner. Effekten av ulik prisstigning er illustrert i figur 5. 

 

 Utvikling av kostnadsnivå under ulike forutsetninger for kostnadsvekst

Figur 5: Utvikling av kostnadsnivå under ulike forutsetninger for kostnadsvekst

 

Oppdatert: 16.01.2012

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.