Oljedirektoratet

Kostnadsutvikling

16.01.2012 Norsk petroleumsvirksomhet er inne i en periode med kraftig aktivitetsvekst og høyt investeringsnivå. Dette er positivt, men en slik utvikling byr samtidig på utfordringer knyttet til kapasitet og selskapenes evne til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Investeringene inkl. leting er ventet å stige fra knappe 150 milliarder kroner i 2011 til om lag 170 milliarder kroner i 2012, jf. figur 1.  Fram mot 2016 er nivået ventet å øke moderat. Hvis leteaktiviteten holdes utenfor, kommer investeringene i perioden 2010-2012 til å øke med over 40 prosent.


Letekostnadene

Letekostnadene i 2012 er anslått til om lag 30 milliarder kroner. Nivået er omtrent det samme som anslaget i forrige prognose.

 

 Utvikling i investeringene på norsk sokkel – prognose fra og med 2011.

Figur 1: Utvikling i investeringene på norsk sokkel – prognose fra og med 2011.

 

Fra et nivå på snaue 150 milliarder kroner i 2009, falt investeringene i 2010 for første gang siden 2002. En medvirkende årsak til dette var at prosjekter ble utsatt som følge av fallet i oljeprisen i kjølvannet av finanskrisen i 2008. For de nærmeste årene fortsetter trenden fra før 2010 med økende investeringer.

Investeringene i 2011 ble litt lavere enn antatt ved forrige årsskifte. Oljedirektoratets nye prognose for perioden fra og med 2012 viser en økning i investeringene sammenlignet med forrige prognose. jf. figur 2.

 

Prognose til revidert nasjonalbudsjett RNB2012, sammenlignet med forrige prognose

Figur 2: Prognose til revidert nasjonalbudsjett RNB2012, sammenlignet med forrige prognose


En rekke utbyggingsprosjekter bidrar til den sterke investeringsveksten i perioden fram til 2016. Figur 3 illustrerer utviklingen i investeringene for et utvalg slike prosjekter. Disse bidrar til en økning i investeringer på om lag 45 milliarder kroner fra 2010 til 2012.

 

Økning i investeringene 2010-2012 for et utvalg utbyggingsprosjekter

Figur 3: Økning i investeringene 2010-2012 for et utvalg utbyggingsprosjekter

 

I perioden 2010-2012 er det særlig investeringer i nye innretninger som stiger, både i nye bunnfaste- og flyttbare innretninger og undervannsanlegg. Driftsinvesteringer på felt i drift bidrar også til økningen. Fram til 2016 skyldes økningen i de samlede investeringene i hovedsak økte investeringer i utbygging av funn og nye prosjekter på felt i drift.  I sum bidrar dette til å opprettholde et historisk høyt investeringsnivå på norsk sokkel de nærmeste årene.

I Oljedirektoratets prognoser vil storparten av investeringene knyttet til funnene Skrugard, Havis og Aldous/Avaldsnes komme etter 2016 og vil bidra til et fortsatt høyt investeringsnivå fram mot 2020. 


Høyt aktivitetsnivå en utfordring

Utviklingen i aktivitetsnivået representerer en rekke kapasitetsutfordringer, både i forbindelse med utredning og modning av prosjekter, prosjektgjennomføring for operatørselskaper og leveranser av varer og tjenester fra leverandørindustrien. Dette til tross for at en del av investeringene vil være knyttet til aktivitet gjennomført i utlandet.

En viktig flaskehals er tilgang på borerigger.  Når tilgjengelig informasjon om nye rigger blir sammenholdt med planlagte boreaktiviteter, går det fram at det er en betydelig utfordring å skaffe tilstrekkelig riggkapasitet til boring og brønnvedlikehold på felt, til nye utbygginger og til leting.  Sammenlignet med operatørenes prosjektrapportering av investeringer forventer Oljedirektoratet en betydelig utsettelse av prosjekter. Dette er lagt til grunn for prognosen i figur 1.

I investeringsprognosen er oljeselskapenes forventninger til oljepris lagt til grunn. Den internasjonale økonomiske situasjonen er imidlertid usikker. Et kraftig og vedvarende fall i oljeprisen vil kunne få stor innvirkning på investeringene. For 2012 og dels 2013 er imidlertid investeringene i stor grad knyttet til prosjekter som allerede er besluttet og igangsatt.


Driftskostnader

Driftskostnadene er ventet å utgjøre vel 60 milliarder kroner i 2012, for deretter å stige moderat i årene framover grunnet funn som bygges ut.


Samlet kostnadsnivå

Utvikling i samlede kostnader i petroleumsvirksomheten er illustrert i figur 4.

 

  Prognose for utvikling av samlet kostnadsnivå

Figur 4: Prognose for utvikling av samlet kostnadsnivå


Prisutviklingen for varer og tjenester vil bestemme utviklingen i kostnadsnivået målt i løpende kroner. Effekten av ulik prisstigning er illustrert i figur 5. 

 

 Utvikling av kostnadsnivå under ulike forutsetninger for kostnadsvekst

Figur 5: Utvikling av kostnadsnivå under ulike forutsetninger for kostnadsvekst

 

Oppdatert: 16.01.2012

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.