Oljedirektoratet

Verdifulle gassressurser ligger brakk

Kjersti Dahle

Kjersti Dahle, direktør for Teknologi, analyse og sameksistens i OD. (Foto: Arne Bjørøen)

05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.

Det gjenstår å produsere om lag 65 prosent av de totale gassressursene på norsk sokkel. For en del av de gjenværende gassressursene er det ulike utfordringer som gjør det krevende å få dem produsert.

OD har kartlagt hvilke gassressurser som mangler konkrete planer for utvikling, samt sett på hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for at de kan bli utviklet.
Kartet viser en oversikt over påvist gass i funn som, av ulike grunner, ikke er besluttet for utvinning.

Kartet viser en oversikt over påvist gass i funn som, av ulike grunner, ikke er besluttet for utvinning. Størrelsen på punktene er skalert basert på antatt tilstedeværende gassvolum.

Krevende ressurser

«Selv om gass har betydelig høyere utvinningsgrad enn olje, vil vi aldri kunne produsere all gassen. For gassfelt med lav utvinningsgrad er det som regel gode grunner til at det er slik. Det er grunn til å tro at rettighetshaverne gjør en god jobb for å maksimere utvinningsgraden. Det er krevende å få ut ekstra gass utover dette», sier Kjersti Dahle, direktør for Teknologi, analyser og sameksistens i OD.

«Ved å identifisere hvilke gassressurser som er utfordrende å utvikle, og hva som skal til for at ressursene skal kunne produseres, gir det et grunnlag for dialog og eventuelle tiltak sammen med næringen slik at disse ressursene kan utvinnes», sier hun videre.

Bakteppet er at med dagens planer og prosjekter forventer OD at gassproduksjonen på norsk sokkel opprettholdes på et høyt nivå de neste fem årene. Deretter er det ventet at produksjonen går relativt raskt nedover.

«Det er betydelige gassressurser i funn og felt i drift. Det er nærliggende å tenke at høyere gasspriser kan drive nødvendig teknologiutvikling, samordning og ny infrastruktur for å realisere denne gassen dersom det er vilje og evne til det», sier Dahle.

Usikkerheten er stor

Det var per 31.12.2022 84 gassfunn på sokkelen med 1273 GSm3 tilstedevære gass (GSm3 – en milliard standardkubikkmeter). Disse ressursene ligger i reservoar med ulik grad av kompleksitet. Det har gjort dem utfordrende å utvikle.

ODs beregninger viser et betydelig verdipotensial for mange av disse funnene, men det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye av dette som kan produseres. Dette skyldes utfordringer i undergrunnen som at reservoarene er tette, har høyt trykk og temperatur, utfordrende gasskvalitet og/eller har lavt trykk.

Les mer om tette reservoarer her

Eksportmulighet, kostnadsnivå og framtidig gasspris vil også påvirke hvilke ressurser som kan utvikles. Manglende kapasitet i gassinfrastruktur er en problemstilling i Barentshavet siden Melkøya er fullbooket til etter 2040. Her trengs samordning og ny kapasitet for transport og eksport av gassen.

ODs ressursklassifiseringssystem brukes for petroleusmsreserver og -ressurser på norsk sokkel. Alle funnene som er brukt i arbeidet ligger i klasse 4-7 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Brakk gass

OD har kartlagt hvilke gassressurser som mangler konkrete planer for utvikling, samt sett på hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for at de kan bli utviklet. Dette arbeidet er basert på et utvalg funn og felt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Oppdatert: 07.12.2023

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.