Oljedirektoratet

Stor aktivitet på norsk sokkel

Illustrasjonsbilde-plattform-hav-Morten-Berentsen

Illustrasjonsfoto: Oljedirektoratet/Morten Berentsen.

21.07.2021 Aktiviteten på norsk kontinentalsokkel har vært høy det første halvåret – til tross for koronasituasjonen. Det er gjort åtte funn, produksjonen er fortsatt høy og mange nye utbyggingsprosjekter er i støpeskjeen.

I første halvår (per 30. juni) er det avsluttet 17 undersøkelsesbrønner på norsk sokkel. Av disse har åtte resultert i funn. Hvor store disse funnene er, er ennå usikkert, men anslagsvis kan de totalt utgjøre mer enn dobbelt så mye olje og gass som Goliat-feltet i Barentshavet (reserveanslaget for Goliat er i overkant av 31 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter).

Funnene er gjort i modne områder, nær andre felt og infrastruktur. Ved å benytte den eksisterende infrastrukturen kan de nye funnene bygges ut kostnadseffektivt og med det representere betydelig verdiskaping.

Det er gjort nye funn i alle de tre havområdene, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Oversikt funn første halvår 2021

Brønn Navn Ressurstilvekst, M Sm3 o.e. Lavt-høyt estimat, M Sm3 o.e.
25/8-20 B og S King og Prince 11,5 9 - 14
34/6-5 S Garantiana West 2,5 1,3 - 3,6
6507/4-2 S Dvalin Nord 18,0 11 - 25
15/12-25 Jerv 0,0 antas ikke utvinnbart
16/4-13 S D-segment 1,0 0,5 - 1,4
7220/7-4 Isflak 6,5 5 - 8
31/1-2 S Røver Nord 9,0 7 - 11
31/2-22 S Blasto 15,5 12 - 19
Sum forventet ressurstilvekst 69,3

Tabell 1: Oversikt forventet ressurstilvekst første halvår 2021.

Leting må til

Oljedirektoratet (OD) forventer høy leteaktivitet også framover. Ifølge ODs prognoser ved årsskiftet skal det bores om lag 40 letebrønner i år. I 2020 ble det påbegynt 31 letebrønner.

– Leting har stor betydning for den langsiktige verdiskapingen på sokkelen. Tilførsel av olje og gassressurser fra nye funn, slik vi har sett så langt i år, er nødvendig for at aktiviteten i petroleumsnæringen ikke skal falle bratt etter 2030. Uten nye funn kan produksjonen falle med over 70 prosent i 2040 sammenlignet med 2020, sier Torgeir Stordal, direktør for Teknologi og sameksistens i Oljedirektoratet.

Figur som vise ressurstilvekst

Figur 1. Ressurstilvekst første halvår 2021 sammenlignet med tidligere hele år.

– Leting er også viktig for feltene. Innfasing av nye funn til eksisterende felt gir feltene et bedre grunnlag for videre satsing på økt utvinning og forlenget produksjon. Slik er det en sammenheng mellom leting og økt verdiskaping fra feltene, sier Kalmar Ildstad, direktør for Lisensforvaltning i Oljedirektoratet.

Nytt leteareal

I januar fikk 30 selskap tilbud om til sammen 61 nye utvinningstillatelser i TFO 2020. Selskapene viste også denne gangen stor interesse for å få tilgang til nytt leteareal. TFO 2021 ble utlyst i juni med søknadsfrist 8. september 2021.

I juni fikk sju selskap tilbud om andeler i totalt fire utvinningstillatelser i 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Av de fire utvinningstillatelsene er en i Norskehavet og tre i Barentshavet. To av disse er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

Petroleumsproduksjonen

Den totale petroleumsproduksjonen første halvår er 112,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

Av dette er rundt 49,9 millioner Sm3 olje, 55,1 milliarder Sm3 gass og 7,8 millioner Sm3 NGL og kondensat.

Produksjonen i første halvår 2021 er 2,4 (Sm3 o.e.) mindre enn tilsvarende periode i 2020.

Les mer: Produksjonstal juni 2021

I løpet av første halvår er det påbegynt 94 utvinningsbrønner, som er noen flere enn i samme periode i fjor (86). Boring av brønner er det viktigste enkelttiltaket for å øke utvinningen.

Nye utbyggingsplaner

Det er nå 91 felt i produksjon på norsk sokkel med Martin Linge som startet opp helt på tampen av juni, og flere er planlagt. Myndighetene har mottatt to nye utbyggingsplaner i første halvår. Disse gjelder for Kristin sør i Norskehavet og funnene Kobra East og Gekko i Alvheim-området i Nordsjøen.

Videre har myndighetene godkjent tre nye Plan for utbygging og drift (PUD). Det gjelder Breidablikk i Nordsjøen, Northern Lights' CO2-lagring i Langskip-prosjektet, samt ny plan for kraft fra land til Troll-feltet i Nordsjøen.

Ti felt er under utbygging på norsk sokkel. Rettighetshaverne på sokkelen forbereder flere prosjekter som skal gi ny produksjon.

Store investeringer

Norsk sokkel står foran en bølge av prosjekter, og det er utsikter til høy aktivitet og produksjon de nærmeste årene. Ifølge Oljedirektoratets tall er det opp mot 50 prosjekter der rettighetshaverne sikter mot en investeringsbeslutning innen utgangen av 2022.

Summert opp representerer disse prosjektene mer ressurser enn halvannet Johan Sverdrup-felt (reserveanslag et for Johan Sverdrup er i overkant av 428 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter). Totale investeringer er anslått til om lag 380 milliarder kroner.

– Disse prosjektene hadde nok blitt gjennomført uansett, men den midlertidige endringen i petroleumsskatteloven har trolig ført til at enkelte av prosjektene framskyndes noe. Det er også positivt med framdrift i tidskritiske prosjekter. Det kan komme utsettelser, men vi ser at viljen til å levere utbyggingsplan innen 2022 er sterk, sier Ildstad.

Havbunnsmineraler

Olje- og energidepartementets forslag til program for konsekvensvurdering for mineralvirksomhet på havbunnen var på høring i første del av 2021. Arbeidet med underlagsrapportene til konsekvensutredningen er godt i gang.

Samtidig fortsetter Oljedirektoratet datainnsamlingen i Norskehavet.

Her ble det gjennomført et tokt i egen regi høsten 2020. Totalt 62 prøver fra dette toktet er ferdig analysert og resultatene viser til dels høye sink og kobber-verdier.

I løpet av sommeren og høsten er Oljedirektoratet med på fem tokt, ett i egen regi og fire i samarbeid med universitets- og forskningsmiljøer.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.07.2021

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.